วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เพลง ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา โน้ตและคอร์ด เพลงหวานเก่าๆ


"ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา"
คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร  อาจินต์ ปัฐจพรรค์  สุรพล โทณะวนิก  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 
ทำนอง สง่า อรัมภีร์  แมนรัตน์ ศรีกรานนท์  ประสิทธิ์ พะยอมยงค์  นคร ถนอมทรัพย์